Wat is het verschil tussen een MJOP en een DMJOP?

Een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan) is een plan waarin het onderhoud en de vervanging van de gebouwgebonden installaties en bouwkundige elementen van een gebouw voor een periode van 5 tot 10 jaar worden gepland. Het doel van een MJOP is om de technische staat van het gebouw op peil te houden, de veiligheid te waarborgen en de levensduur van de installaties te verlengen. Het MJOP bevat een gedetailleerde beschrijving van de onderhoudswerkzaamheden, de kosten en de planning.

Een DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan) is een meerjaren onderhoudsplan waarin naast het reguliere onderhoud ook duurzaamheidsmaatregelen worden opgenomen. Het DMJOP is gericht op het verduurzamen van het gebouw en het reduceren van de CO2-uitstoot. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van zonnepanelen, het verbeteren van de isolatie of het vervangen van de verlichting door LED-verlichting. Het DMJOP houdt rekening met de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie en bevat een gedetailleerde beschrijving van de duurzaamheidsmaatregelen, de kosten en de planning.

Klimaatakkoord vraagt om een DMJOP

Landelijk beleid krijgt steeds meer vorm; zo is afgelopen jaar de informatieplicht in werking gesteld. Ook het gesloten Klimaatakkoord geeft een concreter beeld van de veranderingen die gaan komen. Voor u als gebouweigenaar dient zich dan logischerwijs de volgende vraag aan: welke investeringen ga ik de komende jaren doen en realiseer ik daarmee de vastgestelde energiebesparing?

Het recent vastgestelde Klimaatakkoord bevestigt de nadrukkelijke rol die de gebouwde omgeving heeft bij het realiseren van de doelstellingen. De gebouwde omgeving is immers verantwoordelijk voor 40% van de totale Nederlandse energieconsumptie en heeft de opdracht meegekregen om in 2030 de helft van de CO₂-emissie te hebben gerealiseerd: een gigantische opgave waarbij we met zijn allen écht aan de bak moeten. Het Klimaatakkoord en de onderliggende notitie ‘Verduurzaming utiliteitsgebouw’ noemen het gebruik van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) een goede methode om de langetermijndoelstellingen te waarborgen. De Klimaattafel gebouwde omgeving adviseert een DMJOP voor alle gebouweigenaren, waarbij minimaal de invulling van de technische maatregelen, voortkomend uit de Erkende Maatregelenlijst, zijn opgenomen.

Van CO2 Routekaart naar DMJOP

Een routekaart voor duurzaamheid kan helpen bij het bepalen van de doelstellingen en prioriteiten op de lange termijn, maar een DMJOP is essentieel om deze doelstellingen te vertalen naar concrete acties en deze op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren. Een DMJOP zorgt ervoor dat duurzaamheidsmaatregelen op de lange termijn worden gepland en uitgevoerd, waardoor het gebouw energiezuiniger wordt en de CO2-uitstoot wordt verminderd. Daarnaast zorgt een DMJOP ervoor dat het gebouw technisch op peil blijft en de levensduur van de installaties wordt verlengd.

Breid uw MJOP uit met de dimensie duurzaamheid

De toegenomen noodzaak om energie te besparen stelt andere prioriteiten aan de vervanging van installaties. Daarbij kunnen installaties niet meer 1 op 1 vervangen worden, wat invloed heeft op het te reserveren budget. Veel organisaties hebben wel een MJOP op de plank liggen, echter deze is vaak verouderd en niet opgesteld vanuit een verduurzamingsoogpunt. Een gemiste kans! Het actualiseren van het MJOP is een perfect moment om de duurzaamheidsdimensie toe te voegen, waarmee uw organisatie een pasklare aanpak heeft voor de verduurzaming en inzicht in de benodigde investeringen. Daarnaast is een DMJOP te gebruiken ter verantwoording bij een eventuele controle van de Omgevingsdienst: met het opgestelde plan van aanpak kan worden aangetoond wanneer energiebesparende maatregelen, waaronder de verplichte Erkende Maatregelen, genomen worden.

Van visie naar uitvoeringsplan

Het opstellen van een DMJOP bestaat grofweg uit drie stappen:

  • Het vertalen van de duurzaamheidsvisie naar een concrete ambitie voor het huisvestings- en onderhoudsplan, rekening houdend met de wettelijke vereisten ten aanzien van energiezuinigheid en veiligheid.
  • In kaart brengen van de conditiestaat van gebouwen en uitvoeren van energiescans om de verduurzamingsmaatregelen en het benodigde budget vast te stellen.
  • Het uitwerken van de maatregelen in concrete uitvoeringsplannen.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.