Heffingsvermindering voor verduurzaming

Er is een jaarlijks budget heffingsvermindering voor verduurzaming: €150 miljoen in 2021 en vanaf 2022 is structureel €104 miljoen beschikbaar. De regelgeving voor de RVV-Verduurzaming biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen, bijvoorbeeld bij uitputting van het beschikbare budget. Alle aanmeldingen voor een voorgenomen investering tijdens de opstelling van de regeling (dus in ieder geval van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021) neemt RVO in behandeling. Overschrijding van het jaarlijkse budget heeft gevolgen voor eventuele heropeningen van de RVV-Verduurzaming regelingen ná 1 oktober 2021.

Voorwaarden

De RVV-Verduurzaming is een fiscale regeling, waarbij de verhuurderheffingsplichtige (>50 sociale huurwoningen in bezit) een korting ontvangt op de verhuurderheffing. Verhuurders komen in aanmerking wanneer wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van bestaande huurwoningen met een huurprijs tot aan de liberalisatiegrens. De hoogte van de fiscale korting is afhankelijk van de verbetering van het NTA8800 energielabel van de woning. De belangrijkste voorwaarden voor de RVV-Verduurzaming zijn:

  • De energieprestatie van de woning verbetert met ten minste 3 stappen in de energielabelklasse van de NTA8800.
  • De woning heeft ná renovatie minimaal energielabelklasse B of hoger.
  • Er geldt een minimale investering per woning, afhankelijk van het aantal stappen in de energielabelklassen van de NTA8800.
  • De renovatiewerkzaamheden moeten binnen 3 jaar na de aanvraag zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld.
  • Renovatiewerkzaamheden mogen pas starten ná opname en afmelden van de woning door een NTA8800 gecertificeerd EP-adviseur.

Bij RVV-Verduurzaming aanvragen tussen 1 juli 2021 en 1 oktober 2021 mag er gebruik gemaakt worden van afgemelde NTA8800 energielabels met een opnamedatum van ná 1 juli 2020 en maximaal 12 maanden oud. Het is niet toegestaan om Nader Voorschrift energielabels via een softwareconversie om te laten zetten naar het energielabel op basis van de NTA8800 bepalingsmethode.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Khing.