Grip op beheer liftinstallaties

Grip op beheer liftinstallaties

Hoge en onduidelijke kosten, storingen en klachten van gebruikers. Veel lifteigenaren hebben problemen met het beheer van hun liftinstallaties en krijgen maar moeilijk grip op de kosten, kwaliteit en aansturing van het onderhoud en de wettelijk verplichte keuringen. De oorzaken van deze problemen zitten meestal in een grote diversiteit aan contracten, meerdere contractpartijen en verschillende installaties.

Doelmatig liftbeheer vraagt om een gestructureerde organisatie en aanpak. We zetten het hier in 4 stappen uiteen.                                                                            

Grip op liftbeheer

Het beheer van liftinstallaties bestaat uit vier stappen:

 1. Nulmeting
  De nulmeting en het bepalen van de onderhoudsstrategie wordt uitgevoerd volgens de NEN2767-methodiek. Ook worden de onderhoudscontracten en service afspraken met leveranciers  geïnventariseerd. Aan de hand van het gewenste prestaties van de liftinstallaties en afstemming met de huisvestingsstrategie van de eigenaar of gebouwgebruikers, wordt de onderhoudsstrategie voor de liftinstallaties bepaald. Het huisvestingsbeleid bepaald de onderhoudsscenario’s en geeft mede richting voor een MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP).
 1. Opstellen MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) voor liften
  Aan de inspectiegegevens vanuit de nulmeting worden de wettelijke eisen, energie- en veiligheidsaspecten toegevoegd. Hiermee worden verschillende onderhouds- en verduurzamingsscenario’s op basis van Total Cost of Ownership (TCO) opgezet en afgestemd met het huisvestingsplan. Het MOP geeft zo een totaal inzicht in de onderhoudskosten, verbeter- en verduurzamingsmogelijkheden en in de benodigde investeringen voor de korte en lange termijn. 
 1. Onderhoudsovereenkomst: van inspanningsverplichting naar prestatie
  Om het dagelijks onderhoud goed in te richten en te borgen wordt een prestatiecontract opgesteld. De prestaties zijn afgestemd op de eisen van gebouwgebruiker. De wensen en prestatie eisen worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).
 1. Beheer
  Inzicht en goede communicatie tussen alle betrokkenen is voor een doelmatig liftbeheer van groot belang. Bij het beheer staat de gebruiker centraal en wordt de eigenaar ontzorgd met betrekking tot het onderhoudsproces. Kwaliteitsborging gebeurt door onafhankelijke begeleiding  bij storingen, factuurcontrole en periodieke toetsing van de SLA. Dat geeft zekerheid over de prestaties van de serviceleveranciers en de eigenaar houdt overzicht door inzicht in de planning en kpi’s via dashboards. Hiermee is hij ervan verzekert dat wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen, zorgplicht en bedrijfszekerheid van de liftinstallatie.

Door een gestructureerde organisatie en te sturen op kwaliteit kunnen de kosten voor het onderhoud en beheer tot ca. 30% gereduceerd worden, terwijl de gebruikerstevredenheid stijgt en operationele risico’s worden verminderd. Het proces wordt beter beheersbaar doordat er minder partijen zijn betrokken en heldere managementinformatie inzicht geeft in de onderhoudsstatus en toekomstige verbeteringen. In het Meerjaren Onderhouds Plan kunnen ook duurzame verbetermaatregelen worden opgenomen, zodat het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) omgezet wordt naar een Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan (DMOP).

Meer weten?

Neemt u dan contact op met Gertjan Kraaijveld.


Facebooktwitterlinkedinmail