Steeds meer huizen krijgen een andere warmtebron dan gas, zoals stadsverwarming, geothermie of warmte-koude-opslag. In veel van die situaties zijn mensen niet vrij om een andere warmteleverancier te kiezen. Die warmteleverancier is daardoor de facto een monopolist. De overheid wil de consument in die situatie beschermen. Daartoe is in 2014 de Warmtewet ingevoerd, waarin onder andere maximumtarieven zijn opgenomen. Die worden vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.

Technische mogelijkheden

De nieuwe Warmtewet, die in 2019 stapsgewijs is ingevoerd, is een aanpassing van de oude om bepaalde tekortkomingen op te lossen. Bovendien is de markt rond het verwarmen en koelen van woningen volop in beweging. De aangepaste wet houdt rekening met nieuwe technische mogelijkheden.

Belangrijkste wijzigingen voor corporaties

De Warmtewet is bedoeld voor consumenten. Woningcorporaties zijn dat niet en leveringen door warmtebedrijven aan woningcorporaties vielen daarom niet onder deze wet. Maar zij leveren natuurlijk wel aan huurders en berekenen de warmtetarieven aan hen door. Om ook die huurders te beschermen vallen leveringen aan  corporaties nu wel onder de Warmtewet.

  • Het kunnen verwarmen van een huis, geldt als een wezenlijk onderdeel van de woning. Daarom moet voortaan de huur van een verwarmingsinstallatie deel uitmaken van het huurcontract in plaats van een separate warmteleveringsovereenkomst. De kosten voor het verbruik van de installatie kunnen wel apart gerekend worden, net zoals je in een gasverwarmd huis ook een aparte gasrekening krijgt.
  • Nieuw in de warmtewet is dat vanaf 1 januari 2020 een onderscheid wordt gemaakt in verschillende systemen met koud, lauw en heet water en of je wel of niet zelf nog moet bijverwarmen met een warmtepomp. Ook kan afname van koude in sommige gevallen onder de warmtewet vallen.

Nadere info

Omdat de Warmtewet niet erg toegankelijk is geschreven, verdient het aanbeveling om eerst de memorie van toelichting te lezen. De gehele wet is hier te vinden.

Minister Wiebes heeft aangekondigd dat er een nieuwe Warmtewet komt, die in werking zou moeten treden in 2022. Of dat ook echt gaat lukken is nog maar de vraag. Meestal lopen deze trajecten uit. 

Mr. Arnaud Wilod Versprille

Werkt bij Olenz notarissen dat jarenlange ervaring heeft in het opstellen van juridische documenten rond verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Denk hierbij aan het oprichten van energiecorporaties of proefprojecten met aardgasvrije wijken. Olenz notarissen is ook de juridische partner van INNAX.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Khing.