De Standaard

De Standaard biedt een handelingsperspectief aan woningverhuurders die nu energiebesparende maatregelen nemen zonder het risico te lopen op te lage isolatiewaarden in de toekomst. Huurwoningen moeten uiterlijk in 2050 voldoen aan de standaardwaarden, of eerder als de situatie dat vereist. Bijvoorbeeld op het moment dat via een wijkgerichte aanpak de woningen op een collectieve warmtevoorziening worden aangesloten.  

De standaardwaarde voor de netto warmtevraag geldt voor de woning als geheel en is afhankelijk van de compactheid van de woning, het woningtype (één- of meergezinswoningen) en de bouwjaarperiode (vóór of ná 1945). Wanneer een woning niet in een keer tot de standaardwaarde wordt opgewaardeerd, kan gebruik worden gemaakt van streefwaarden per woningonderdeel die toekomstvaste isolatieniveaus aangeven en waarbij verdere verbetering van dat onderdeel niet meer nodig is. Als alle woningonderdelen gefaseerd op het niveau van de streefwaarde worden uitgevoerd, dan wordt uiteindelijk voldaan aan de standaard voor de woning als geheel. In figuur 1 staat het voorstel voor de hoogte van de standaardwaarden.  

Voorstel standaardwaarden voor woningen
Figuur 1. Voorstel standaardwaarden voor woningen


Voldoet de woningvoorraad aan de Standaard?

INNAX heeft een analyse uitgevoerd op de woningvoorraden van diverse verhuurders. Hieruit blijkt dat ca. 94% van de bestaande woningvoorraad en 15% van de huidige nieuwbouwwoningen nog niet voldoen aan de standaardwaarden. Figuur 2 toont de resultaten van de analyse op de bestaande woningvoorraad van ná 1945. De blauwe puntenwolk geeft een beeld van de huidige netto warmtevraag van de individuele woningen, de oranje lijn de standaardwaarde. Figuur 3 toont de situatie bij de nieuwbouwvoorraad vanaf 2021. Duidelijk te zien is dat de nieuwbouwwoningen een significant lagere netto warmtebehoefte hebben en zich ook grotendeels onder de standaardwaarde bevinden.

Analyse standaardwaarde EGW nieuwbouw
Figuur 2. Analyse standaardwaarde EGW bestaande eengezinswoningen ná 1945
Analyse standaardwaarde EGW bestaande eengezinswoningen ná 1945
Figuur 3. Analyse standaardwaarde EGW nieuwbouw

Routekaarten

Het analyseren van de woningvoorraad biedt heldere inzichten in het verduurzamingspotentieel. Het toevoegen van de standaard- en streefwaarden aan de voorraadstrategie zorgt ervoor dat er geen spijtmaatregelen worden genomen. Een integrale benadering binnen de kaders van de regionale energiestrategie en gemeentelijke warmtetransitie visies resulteert in een realistische en haalbare verduurzamingsroute. Dit wordt zichtbaar met de interactieve INNAX-CO2 routekaart, die laat zien welke woningen of complexen nog niet voldoen aan de standaardwaarden en wat er nodig is om dit te bereiken.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Max.