Energieprestatiebeleid

Opdrachtgever : Woningcorporatie HW Wonen

Project ter bevordering van de energieprestatie.

HW Wonen is een woningcorporatie in de Hoeksche Waard met 10.000 woningen in portefeuille. De corporatie voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor goede huisvesting, maar ook voor de kwaliteit van wonen en leven.

Concretisering van energieprestatieverbetering

HW Wonen wil energieprestatiebeleid ontwikkelen op basis van de gegevens die in het kader van de verplichte energie certificering zijn verzameld. Het ontbreekt HW Wonen echter aan tijd en specifieke kennis op dit gebied. Aan INNAX is gevraagd om ondersteuning te bieden bij het vertalen van de ambities naar energieprestatiebeleid en concrete energieprestatieverbeterende plannen op complexniveau.

Opbouw woningvoorraad combineren met SVB gegevens

INNAX heeft dit vertaald naar een traject waarin stapsgewijs is toegewerkt naar het formuleren van energieprestatieambities en een beleidsrichting waarbij rekening werd gehouden met bestaande convenanten en de bedrijfsvisie. De basis werd gevormd door een analyse van de opbouw van de woningvoorraad, gecombineerd met SVB gegevens. Na het doorrekenen van diverse scenario’s met terugverdien-mechanismen en cashflow-berekeningen van verschillende energiebesparingsvarianten en ambities (bijv. alles op label B, de combinatie met groot onderhoud, deelvoorraden op afwijkende labelambities, WWS, woonlasten etc.) werden vervolgens beleidsopties opgesteld en keuzes gemaakt.

Inzicht basis voor concrete verbetering

Het uitgebreide onderzoek, de analyse en het doorrekenen van de verschillende alternatieven ondersteunen HW Wonen bij het maken van weloverwogen bouw- en kostentechnische keuzes voor de woningportefeuille en de uitvoering van concrete energieprestatieverbeterende plannen op complexniveau.