Wijzigingen warmtewet goed voor huurders en corporaties?

Wijzigingen warmtewet goed voor huurders en corporaties?

Binnenkort buigt de tweede kamer zich over de voorgenomen wijzigingen in de warmtewet. Hierin wordt o.a. voorgesteld om corporaties te ontslaan van de verplichtingen uit de warmtewet. Dit stuit op verzet en onbegrip vanuit de sector. Zij hebben immers hun best gedaan om keurig aan de wet te voldoen en sinds de invoering ervan veel tijd en geld geïnvesteerd om zaken op orde te krijgen. Nu weer ineens afschaffen is volgens Aedes een staaltje van onbehoorlijk bestuur.

Onduidelijkheden

In de media zien we koppen als: “warmtewet gaat verdwijnen, afrekenen weer op basis als voorheen”. Deze uitspraak is feitelijk onjuist, namelijk de meetverplichting, het afrekenen op basis van werkelijke verbruiken op basis van geleverde GigaJoules (GJ en rapportage aan huurder blijven van kracht. Dit is een  verplichting vanuit de geldende Energy Efficiency Directive (EED).

EED en huurwet in plaats van warmtewet: waar blijft dan de maximale GJ-prijs?

De huurwet zal de huurder weer moeten gaan beschermen tegen te hoge tarieven en onduidelijke afrekeningen voor de levering van warmte. De maximale GJ-prijs verdwijnt en maakt plaats voor “een redelijke vergoeding”.

De maximale GJ prijs is in de praktijk een belangrijke eenheid en een eenduidige en eenvoudig kengetal voor de “redelijke vergoeding”. De GJ-prijs vertegenwoordigt alle kosten voor het leveren van warmte verwerkt tot één bedrag. Corporaties monitoren op deze GJ-prijs en gebruiken deze informatie in hun beleid en besluitvorming. Ook de administratieve afrekeningen is hierdoor eenvoudiger geworden: De werkelijke verbruiken(GJ) worden op afstand uitgelezen  en afgerekend met een GJ prijs die onder het wettelijke maximum zit.

Huurwet

Uit onze praktijk blijkt dat de huurwet niet afdoende werkt en onduidelijk met betrekking tot de bescherming van de huurder bij de levering van warmte. Daarnaast hebben de meeste corporaties nog onvoldoende zicht op de kostprijs voor het maken en leveren van warmte die 1 op 1 doorbelast wordt aan haar huurders. De huidige huurwet beschermt de huurders onvoldoende betreft de levering van warmte. Dat is precies de reden dat  de warmtewet vanaf 2014 ook van toepassing is verklaard voor gebouw gebonden verwarmingsinstallaties.

Maximaal rendement uit de investering

De meet- en rapportage verplichting is een onderdeel van de EED. Door het meten en monitoren van alle energiestromen en productie rendementen kan exact op basis van werkelijke verbruiken en kosten afgerekend worden. Hierdoor betaalt elke huurder precies wat ze afgenomen hebben en wordt de huurder beschermt voor onjuiste energienota’s.. Door het ontsluiten van alle meetdata in informatie dashboards ontstaat voor de corporatie inzicht over rendementen, verbruiken en verliezen.   Met dit inzicht heeft de corporatie grip op de energiehuishouding van een wooncomplex en een goede basis voor optimalisaties en kostenverlagingen voor de huurder.

Het gaat om verduurzaming

Onduidelijkheden rondom de warmtewet en het schrappen van verplichtingen voor corporaties zal leiden tot veel onbegrip en weerstand. Sinds de warmtewet van kracht is zien we dat er daadwerkelijk een beweging is en dat corporaties investeren en actief aan de slag gaan met energiemanagement. Het belang voor corporaties, huurders én verduurzaming is duidelijk, een triple-win! En daar is het ons toch allemaal om te doen!


Facebooktwitterlinkedinmail