Sturen op energiebeleid met INNAX Energiebeleidsdashboard

Sturen op energiebeleid met INNAX Energiebeleidsdashboard

TEKST
De afgesloten convenanten met AEDES zijn anno 2015 halverwege de vastgestelde looptijd. Tijd om de balans op te maken. Wat zijn de effecten geweest van de inspanningen die zijn verricht en waarheen leiden de toekomstige plannen? En daaruit voortvloeiend: is dit toereikend om de doelstelling te halen? De SHAERE energiebesparingsmonitor van AEDES geeft een goed beeld van de verrichte inspanningen. Voor een betrouwbare forecast heeft INNAX een analyse/scenariomodel ontwikkeld waarmee niet alleen teruggekeken wordt op de energieprestatie verbeteringen, maar vooral naar de toekomst.

Achtergrond convenanten

In zowel 2007 als in 2012 is het convenant Energiebesparing Huursector tussen AEDES, Woonbond, Vastgoedbelang en het Ministerie van BZk afgesloten met daarin ambities op duurzaamheidsniveau. Deze convenanten zijn gestart in 2008 en 2012 en lopen tot respectievelijk 2018 en 2020. Veel corporaties hebben één van deze convenanten als uitgangspunt genomen voor de bepaling van het eigen energiebeleid.

AEDES heeft in het schrijven “Antwoord aan de Samenleving” d.d. 31 januari 2007 een doelstelling vastgelegd om te komen tot 20% gasreductie in de periode 2008 – 2018. Op 28 juni 2012 is met het convenant “Energiebesparing Huursector” een doelstelling afgesproken om een gemiddelde Energie‐Index van 1,25 (gemiddeld energielabel B) te bereiken voor de totale huurwoningvoorraad van de corporaties in 2020.

SHAERE energiebesparingsmonitor voor inzicht

Jaarlijks monitort AEDES de voortgang en communiceert de uitkomsten via de SHAERE energiebesparingsmonitor. Door deelname aan deze monitor is een goed beeld te geven van de verrichte inspanningen, maar een betrouwbare forecast maakt hier geen onderdeel vanuit.

INNAX Energiebeleidsdashboard voor een betrouwbare forecast

Hoe blijft u op koers naar 2020? Om u hiermee te helpen heeft INNAX een analysemodel ontwikkeld. Dit model geeft u inzicht in de energieprestatie verbeteringen zodat u kunt anticiperen op de toekomst. Met dit model is het mogelijk om de toekomstige doelstellingen op het gebied van gas-, CO2– en EI reductie te toetsen aan de beleidsdoelstellingen aan de hand van het volgende:

  1. Inzicht in de energieprestatie effecten op de woningvoorraad door sloop, verkoop en nieuwbouwwoningen.
  2. Inzicht of de huidige uitvoeringsplannen- en budgetten voldoende zijn voor het behalen van de doelstellingen. Dit wordt duidelijk op basis van de geplande energiebesparende scenario’s en het jaar van uitvoering.
  3. Zijn de huidige plannen en het beleid niet toereikend om tijdig de doelstellingen te halen? Via dezelfde route kan berekend worden welke additionele stappen er nodig zijn en hoeveel extra investeringskosten hiermee zijn gemoeid.
  4. Inzicht in de toekomstige ontwikkeling van de energieprestatie van de woningvoorraad op strategisch niveau.

INNAX kan in de toekomst de benodigde monitoringsgegevens aanleveren zodat het model actueel blijft. Op deze manier kunnen woningcorporaties op een gedegen manier het energiebeleid monitoren en effectief sturen op de doelstellingen.


Facebooktwitterlinkedinmail