Stimuleringsregeling energieprestatie huursector per 1 juli opengesteld

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector per 1 juli opengesteld

Als onderdeel van het nationale energieakkoord heeft de overheid per 1 juli de Stimuleringsregeling Energie Prestatie Huursector (STEP) opengesteld. Er is totaal 395 miljoen euro beschikbaar gedurende de periode 01-07-2014 tot en met 31-12-2017. De subsidie wordt verstrekt op energiebesparende maatregelen die leiden tot een verbetering van de energieprestatie van huurwoningen in de niet geliberaliseerde sector.

Het subsidiebedrag bedraagt € 2.000 per woning bij 3 labelstappen tot maximaal € 4.500 euro per woning bij 6 labelstappen en gemaximeerd tot 7,5 miljoen euro per verhuurder. Hiermee worden vooral de slechtere E, F, en G energielabel woningen opgewaardeerd tot energielabel B. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. In de publicatie in de Staatscourant treft u nadere informatie.

Aandachtspunten bij het energieprestatie plan

Het energieprestatie plan voor een wooncomplex gaat verder dan slechts het samenstellen van enkele energie besparende maatregelen. In de regeling is beschreven dat de subsidie ten goede moet komen aan de huurder. De totale woonlast, dus het totaal van huurprijs en energiekosten, moet na uitvoering van de maatregelen lager zijn dan in de uitgangssituatie. Inzicht in- en rekening houden mét de huidige energielasten is daarom een belangrijk onderdeel bij het opstellen van het energieprestatie plan.

Relatie STEP en verwachte wijzigingen energielabel (EPG-NV)

Per 1 januari 2015 zal de bepalingsmethode voor het energielabel veranderen. De Energieprestatienorm van Gebouwen en het daaraan gekoppelde Nader Voorschrift (EPG-NV) beschrijven hoe deze bepalingsmethode er vanaf 2015 uit zal zien.

Het energielabel wat wordt vermeld op het energieprestatiecertificaat is het bewijsmateriaal waarmee aangetoond wordt dat op woningniveau de energetische verbeteringen leiden tot een verbetering van minimaal drie energielabelklassen, waarbij het energielabel vóór aanvang van de renovatie niet ouder mag zijn dan zes maanden. Rekening houdend met het uitvoeringstraject is de kans groot dat de oplevering van de renovatie na 1 januari 2015 plaats zal vinden. Door de veranderingen in de bepalingsmethode is de kans aanwezig dat de gerealiseerde verbeteringen niet meer voldoen aan de eis tot verbetering van minimaal 3 labelklassen, waarmee het recht op subsidie wordt verspeeld. Daarom houden wij bij de effecten van het beoogde maatregelen nu al rekening met het nieuwe energielabel te bepalen volgens de EPG-NV.

De INNAX aanpak

INNAX ondersteunt woningcorporaties en commerciële woningbeheerders met het ontwikkelen van energiebesparingsplannen. Wij hebben hiervoor de ‘Energie op Maat’ aanpak, een beproefde werkwijze die leidt tot de meest optimale besparingskeuzes. In het kader van STEP hanteren wij de volgende werkwijze:

Analyse

  • Welke complexen staan in de planning voor (groot)onderhoud?
  • Welke woningen komen op basis van hun huidige energieprestatie in aanmerking voor de regeling?
  • Toetsing van de haalbaarheid 3 labelstappenambitie rekening houdend met EPG-Nader Voorschrift (NEN7120).

Energieprestatie verbetering

  • Herinspecties van de complexen waarvoor een aanvraag wordt ingediend (i.v.m. recente opname datum).
  • Opname van extra gegevens voor het bepalen van het energielabel volgens EPG-NV.
  • Afmelden huidige energielabels.
  • Opstellen verduurzamingsplan met ‘Energie op Maat’ advies.

Subsidie aanvraag

  • Indienen subsidie aanvraag bij RVO.
  • Na invoering EPG-NV aanvullende opnamegegevens verwerken in EP-database.
  • Afmelden woningen ná renovatie.

Neem voor meer informatie contact op met Rik Janssen of Khing Go.


Facebooktwitterlinkedinmail