STEP regeling: hoe staat het ervoor?

STEP regeling: hoe staat het ervoor?

Sinds 1 juli 2014 is de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) geopend. De regeling is bedoeld om het verduurzamen van de sociale huursector te stimuleren. Op 1 september 2015 is de regeling aangescherpt en gepubliceerd in de Staatscourant. Lees hier de belangrijkste wijzigingen nogmaals. In deze update staan de belangrijkste punten uit de STEP regeling op een rij. Ik heb de aandachtspunten die wij in de praktijk tegenkomen beschreven en informeer u over de status van het resterende subsidiebudget.

STEP regeling; de belangrijkste wijzigingen

De STEP regeling is op een aantal punten aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt.

Subsidiebedrag
In totaal is er 400 miljoen beschikbaar waarvan 5 miljoen is gereserveerd voor uitvoering van de regeling. Het subsidieplafond is vastgesteld op 395 miljoen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal Energie-Index (EI) klassen dat een woning verbeterd. Een EI lager dan 0,81 is gelijk gesteld aan EI-klasse 0,81 – 1,20.

  • Maximaal € 2.000 voor drie klasse verbeteringen.
  • Maximaal € 2.600 voor vier klasse verbeteringen.
  • Maximaal € 3.500 voor vijf klasse verbeteringen.
  • Maximaal € 4.500 voor zes klasse verbeteringen.

Per verhuurder kan maximaal 7,5 miljoen subsidie aangevraagd worden.

Afbeelding: Relatie tussen WWS huurpunten en de Energie-index klassen van 2015. Ter vergelijking staan aan de linkerzijde de oude energielabelklassen (2014).

Afbeelding: Relatie tussen WWS huurpunten en de Energie-index klassen van 2015. Ter vergelijking staan aan de linkerzijde de oude energielabelklassen (2014).

Voorwaarden STEP
Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de volgende voorwaarden gesteld:

  1. Subsidie geldt alleen voor woningen onder de liberalisatiegrens (2016: € 710,68 / maand).
  2. Woningen dienen tot 2 jaar na positieve beschikking onder de liberalisatiegrens te blijven.
  3. Minimaal 3 labelstappen én minimaal label B voor woningcorporaties.
  4. Minimaal 3 labelstappen én minimaal label C voor commerciële verhuurders.
  5. Aanvragen kunnen ingediend worden tussen 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017.

Indiening subsidie aanvraag
Verhuurders kunnen zelf de aanvraag indienen of een derden machtigen om de aanvraag namens hun in te dienen. Per woning kan maar één keer een aanvraag ingediend worden. Als dus blijkt dat je plan beter of slechter uitvalt dan je hebt ingediend, kun je geen herziening van de aanvraag indienen. Dit is een risico als je een plan snel indient om een subsidiebedrag veilig te stellen.

Energie-Index als bewijs
De afgemelde Energie-Index dient als bewijsmateriaal om aan te tonen dat de woning energetisch is verbeterd. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een woning zowel vóór als na renovatie afgemeld worden:

De opnamedatum (en daarmee de woningopname) op het certificaat vóór renovatie mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de datum van aanvraag tot subsidieverlening.
De woningen moeten binnen 2 jaar na toekenning van de subsidie worden gerenoveerd en afgemeld.
Iedere woning dient vóór aanvang van de renovatie individueel bezocht te worden.

Uitbetaling subsidies
De subsidies worden uitbetaald in 2018 en 2019. In ieder jaar 200 miljoen. Er worden geen voorschotten uitbetaald, waardoor de verhuurder de totale investering zelf moet voorfinancieren. Uitbetaling van de subsidie gaat in volgorde van indiening aanvraag.

Aandachtspunten uit de praktijk

De afgemelde EI is een weergave van de werkelijke situatie van de woning zoals deze op de dag van inspectie aanwezig is. Voor de STEP aanvraag is het belangrijk dat de woninginspectie plaatsvindt voordat er werkzaamheden aan de woning zijn uitgevoerd. Als tijdens de inspectie blijkt dat met de sloop van gebouwcomponenten of met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen is begonnen, dienen wij dit mee te nemen tijdens de inspectie. Indien bijvoorbeeld de ketel is verwijderd, dan kunnen wij de situatie niet meer goed vaststellen en is een STEP aanvraag op dit punt niet meer mogelijk. Het uitvoeren van de woninginspecties dient daarom tijdig ingepland te worden om te voorkomen dat woningen buiten de STEP aanvraag vallen.

Door de introductie van de nieuwe EPG-NV methode begin 2015 zijn nieuwe invoervelden geïntroduceerd en enkele bestaande definities aangepast. In veel gevallen is de  energieprestatiedata in 2015 automatisch geconverteerd op basis van generieke aannamen zodat gerekend kon worden volgens de EPG-NV methode. Deze aannamen komen niet altijd één-op-één overeen met de werkelijkheid. Het actualiseren van deze data op basis van inspecties is daarom van groot belang om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om STEP aan te vragen.

Werkwijze bij De Goede Woning
De werkwijze voor de STEP-aanvraag is afhankelijk van uw situatie. Wij werken bijvoorbeeld samen met De Goede Woning die binnenkort de STEP-aanvragen voor een aantal complexen in zal dienen.

Bij diverse complexen gaan wij energetische verbetermaatregelen doorvoeren. Hiervoor heeft INNAX bouwkundig adviseurs de nul situatie, de werkelijke situatie dus,  bepaald door alle woningen te inspecteren. Vervolgens hebben zij energiemaatwerkberekeningen gemaakt, ons ondersteund bij bewonerscommunicatie en het dossier richting RVO opgebouwd. Geheel volgens planning zullen wij op korte termijn de STEP-aanvragen voor deze complexen indienen.

Eugene Korff, Senior Vastgoedadviseur

Uitputting subsidiebudget

Op de website van RVO verschijnt periodiek een update over de uitputting van het  subsidiebudget: “Tot 31 maart 2016 zijn 635 aanvragen (excl. ingetrokken aanvragen) voor STEP-subsidie ingediend. Hiermee is € 60.157.000,- euro van het beschikbare budget voor STEP aangevraagd. Aan 437 aanvragen is subsidie verleend, waarmee een bedrag van totaal € 37.270.900,- is gemoeid. Er is nog € 334.843.000,- euro aan subsidiebudget beschikbaar.”

Hieruit blijkt dat er nog ruim voldoende budget beschikbaar is voor STEP aanvragen.

Foto: istock/innax

Facebooktwitterlinkedinmail