Monitoring en toetsing van het energiebeleid

Monitoring en toetsing van het energiebeleid

In zowel 2007 als in 2012 is een convenant tussen AEDES en partijen afgesloten met daarin ambities op duurzaamheidsniveau. Deze convenanten zijn gestart in 2008 en 2012 en lopen tot respectievelijk 2018 en 2020. Veel corporaties hebben één van deze convenanten als uitgangspunten genomen voor de bepaling van het eigen energiebeleid. Nu, in 2015, zo halverwege de perioden van beide convenanten is het goed om de balans op te maken. Wat zijn de effecten geweest van de inspanningen die zijn verricht en waarheen leiden de toekomstige plannen? En daaruit voortvloeiend: is dit toereikend?

AEDES heeft in het schrijven “Antwoord aan de Samenleving” d.d. 31 januari 2007 een doelstelling vastgelegd om te komen tot 20% gasreductie in de periode 2008 – 2018. Op 28 juni 2012 is met verschillende partijen het convenant “Energiebesparing Huursector” afgesloten. De doelstelling in dit convenant is om een gemiddelde Energie‐Index van 1,25 (gemiddeld energielabel B) te bereiken voor de totale huurwoningvoorraad van de corporaties in 2020. Jaarlijks monitort AEDES de voortgang en communiceert de uitkomsten via de SHAERE energiebesparingsmonitor. Door deelname aan deze monitor is een goed beeld te geven van de verrichte inspanningen, maar een betrouwbare forecast maakt hier geen onderdeel vanuit.

Analysemodel

INNAX heeft een analysemodel ontwikkeld waarmee niet alleen teruggekeken wordt op de energieprestatie verbeteringen, maar ook vooruit. Met het huidige model is het mogelijk om de toekomstige doelstellingen op het gebied van gas-, CO2– en EI reductie te toetsen met de daarbij behorende investeringskosten. Ook het effect van sloop, verkoop en nieuwbouwwoningen wordt met dit analysemodel inzichtelijk. Op basis van de geplande energiebesparende maatregelen en het jaar van uitvoering wordt duidelijk of het huidige beleid voldoende is voor het behalen van de doelstellingen. Indien het huidig beleid niet toereikend blijkt, kan via dezelfde weg berekend worden welke additionele stappen er nodig zijn om wel te voldoen aan de doelstellingen en welke investeringskosten hiermee gepaard gaan.

Door te meten (monitoring realisatie), te vergelijken (beleid) en bij te sturen worden beleidsbeslissingen beter onderbouwd en houdt men altijd zicht op de juiste koers naar 2020!

 


Facebooktwitterlinkedinmail