Inzicht met de Energieprestatie Analyse

Inzicht met de Energieprestatie Analyse

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken m.b.t. de doelstelling uit het: Convenant Energiebesparing Huursector. Geconstateerd is dat het huidige verduurzamingstempo te laag ligt om de doelstelling, gemiddeld energielabel B, in 2020 te halen. Daarnaast stuurt de overheid naar een energieneutrale woningvoorraad in 2050. Om te kunnen anticiperen op deze doelstellingen is goed inzicht in verschillende energieprestatie indicatoren een pure noodzaak. Dit inzicht levert INNAX met de online Energieprestatie Analyse.

Om de noodzakelijke verduurzamingsversnelling te realiseren is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de energieprestaties van de woningvoorraad en om dit inzicht in de toekomst te behouden. De Energieprestatie Analyse heeft een directe koppeling naar de brondatabase waarin de energieprestatiedata is verzameld. Met letterlijk één druk op de knop is de volledige analyse en actuele stand van zaken inzichtelijk.

Sturen op energieprestatiedoelen 
De Energieprestatie Analyse bestaat uit verschillende dashboards die voor iedere woningcorporatie of beheerder specifiek aanpasbaar zijn. De dashboards en tabellen zijn eenvoudig te exporteren voor rapportagedoeleinden. Ook kan de data verrijkt worden met aanvullende informatie zoals bijvoorbeeld huurgegevens, doelgroepen, inkomensgegevens etc. om een complete integrale analyse uit te voeren. INNAX heeft de mogelijkheid om de energieprestatiedata aan te vullen met werkelijk gemeten energieverbruiken. Hiermee is het mogelijk om de werkelijke gas- en elektraverbruiken te analyseren in relatie tot de energieneutraal doelstelling of om te sturen op woonlasten per doelgroep.

De Energieprestatie Analyse geeft snel inzicht waar de grootste winst te behalen valt. Prioritering van renovaties vindt dan plaats op basis van de Energie Index (de theoretische energieprestatie indicator) én het werkelijk gemeten verbruik. Daarnaast geeft het ook inzicht in de te nemen maatregelen: een  bouwkundige of installatietechnische ingreep aan de woning of een bewonerscampagne gericht op energiebewust gedrag in het geval van “groene” labels met hoge energieverbruiken. Omdat de Energieprestatie analyse online beschikbaar is, kunnen meerdere personen onafhankelijk van elkaar inloggen en analyseren.

Samen met het energiebeleidsdashboard en de energieprestatiemonitor biedt de Energieprestatie Analyse veel ondersteuning en onderbouwing om het energiebeleid te ontwikkelen, te toetsen, te monitoren en bij te sturen. Zowel voor de doelstellingen op de korte en middellange termijn via de Energie Index als voor de lange termijn via het daadwerkelijke energieverbruik.

 


Facebooktwitterlinkedinmail