Belangrijkste wijzigingen STEP regeling

Belangrijkste wijzigingen STEP regeling

De STEP regeling is op 29 juli jongstleden aangepast en gepubliceerd in Staatscourant nr. 22304 met het kenmerk 2015-00000415760. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 september 2015.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de vastlegging van woningdata en de bijbehorende bewijslast.

Opnamedatum niet ouder dan 6 maanden
Voor iedere woning waarvoor STEP wordt aangevraagd is een door de EPA-adviseur ondertekend opnameformulier vereist, dan wel andere bewijsstukken omtrent de bezichtiging en opname van de woning. De opnamedatum op het formulier moet overeenkomen met de opnamedatum tijdens het afmelden.

Representativiteit
Voor woningen die zijn gebaseerd op een referentiewoning wordt de energie-index van de referentiewoning gebruikt. Er dient een verklaring en bewijsstukken te worden overlegd waaruit blijkt dat de EPA-adviseur heeft onderbouwd waarom gebruik is gemaakt van representativiteit. De opnamedatum van de referentiewoning is niet ouder dan zes maanden voor de datum van de STEP aanvraag en een verklaring dat de aanvrager voor elke referentiewoning beschikt over een door de EPA-adviseur ingevuld en ondertekend opnameformulier, waaruit blijkt dat de opnamedatum overeenkomt met de in de aanvraag vermelde opnamedatum. De aanscherping houdt in dat alle woningen waarvoor een STEP aanvraag wordt ingediend zijn bezocht om te beoordelen of de woning voldoet aan de representativiteits-eisen.

Overzicht voorgenomen maatregelen
Bij de STEP aanvraag dient te worden vermeld welke voorgenomen energiebesparende maatregelen aan de woningen, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden getroffen. Deze maatregelen dienen binnen 24 maanden na STEP toekenning te worden uitgevoerd. Opgave van de maatregelen dient enkel om vooraf in te kunnen schatten of het doellabel gehaald wordt. Van de daadwerkelijk te treffen maatregelen mag afgeweken worden, zolang het eindresultaat maar hetzelfde blijft. De bewijslast voor de energieprestatieverbetering dient op dezelfde wijze tot stand te komen als bij de bepaling van de energie-index voorafgaand aan de aanvraag.

Bestuursverklaring mbt BRL9500-01
De verhuurder is volledig verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie in het kader van de STEP aanvraag. Hiertoe dienen corporaties een schriftelijke bevestiging te overleggen van de directeur of bestuurder waaruit blijkt dat de energie-index van elke woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is vastgesteld volgens de BRL 9500-01, in het bijzonder de artikelen die betrekking hebben op de bezichtiging en opname van woningen.

Bij alle STEP aanvragen geeft INNAX een verklaring af dat de woningopnames zijn uitgevoerd conform de vigerende regelgeving zoals gesteld in BRL9500-01. Onze opname en verwerkingsprocessen zijn gecertificeerd door KIWA en worden regelmatig geauditeerd. Wij nemen dan ook de volledige verantwoording voor de door ons geproduceerde energie-index rapportages binnen de termen, kaders en toegestane toleranties zoals omschreven in BRL9500-01.

Hoe om te gaan met lopende en nieuwe aanvragen?

Lopende aanvragen (vóór 01 september 2015)
INNAX adviseert corporaties om alle lopende STEP aanvragen in te trekken en opnieuw in te dienen conform de gewijzigde regels (zie bijlage STCRT nr. 22304, regeling 2015-00000415760, d.d. 29-07-2015). Hoewel bij de bepaling van de energie-index toleranties binnen bepaalde marges zijn toegestaan (ISSO82.1 en BRL9500-01), is door de gedetailleerde wijze van controle, de kans op afwijzing zeer groot. De overheid stelt hier vervolgens zware sancties tegenover, namelijk aangifte bij het OM wegens fraude (bij vermoedelijke kwade opzet).

Voor STEP aanvragen die vóór 1 september 2015 zijn ingediend is in de gewijzigde regeling een overgangsrecht opgenomen. Deze houdt in dat STEP aanvragen (of delen daarvan) mogen worden ingetrokken tot uiterlijk 2 november 2015, ook indien reeds subsidie was toegekend. Voor ingetrokken aanvragen mogen nieuwe STEP aanvragen worden ingediend. Ook eerdere, door RVO, afgewezen aanvragen mogen opnieuw ingediend worden. Het is echter niet mogelijk om opnieuw STEP aan te vragen voor woningen waarbij de renovatie reeds loopt of is afgerond, omdat de uitgangssituatie niet vastgelegd kan worden. Een STEP aanvraag intrekken betekent dus in sommige gevallen dat er geen aanspraak meer gemaakt kan worden op STEP subsidie.

Nieuwe aanvragen (vanaf 01 september 2015)

Voor het opnieuw indienen is het noodzakelijk om:

  • Alle woningen waarop de STEP aanvraag betrekking heeft volledig te laten inspecteren.
  • Verklaring en onderbouwing door de EPA-adviseur, indien gebruik wordt gemaakt van representativiteit. Ook hiervoor is volledige woninginspectie noodzakelijk, immers moet vastgesteld kunnen worden of een woning voldoet aan de representativiteits-eisen.
  • Bewijsvoering met betrekking tot de opname datum en woninginspectie door middel van een getekend inspectie/opnameformulier door de EPA-adviseur.
  • Een schriftelijke bevestiging van de directeur of het bestuur van de opdrachtgever dat de energie index is bepaald volgens de geldende voorschriften (BRL 9500-01).
  • Overzicht van voorgenomen energiebesparende maatregelen aan de betreffende woningen.

 


Facebooktwitterlinkedinmail