Aanpassing van de STEP regeling per 01-09-2015

Aanpassing van de STEP regeling per 01-09-2015

Naar aanleiding van de kamerbrief (d.d. 18-06-2015) van minister Blok heeft AEDES haar leden geadviseerd om de aanvragen voor STEP subsidies in te trekken. Uit een steekproefonderzoek wat is uitgevoerd in opdracht van RVO (Nieman, 11-06-2015) onder 200 woningen blijkt dat in veel gevallen de Energie-Index getallen voor de uitgangssituatie niet kloppen.

INNAX bouwkundig adviseurs verzorgt in veel gevallen de bepaling van de energie-index van woningen. Onze werkwijze voor de bepaling van energie-indexen is geheel conform de vigerende regelgeving en bijbehorende opname- en berekeningsmethodieken (BRL9500, ISSO82.1). De kwaliteit van deze werkwijze wordt geborgd door de Certificerende Instelling. De gecertificeerde werkwijze om grote hoeveelheden woningen in kaart te brengen is gebaseerd op een systeem van referentiewoningen. Hierbij worden een representatief deel van de woningen volledig in kaart gebracht. Inherent aan deze werkwijze is dus dat nooit alle woningen volledig onderzocht worden, maar wel zo nauwkeurig mogelijk worden gelinkt aan de opgenomen referenties. Afwijkingen van de van gegevens ten opzichte van de referentiewoningen worden in de beoordelingsrichtlijnen geaccepteerd binnen een toegestane marge van 8%.

STEP controles

De STEP subsidieregeling is gebaseerd op te realiseren van energetische verbeteringen en gemeten in energielabel / Energie-Indexklasse stappen. In het steekproefonderzoek worden, naar nu blijkt, nauwgezet op element- en individueel woningniveau gecontroleerd. In deze beoordeling wordt iedere afwijking als materiële fout aangemerkt, zonder rekening te houden met de toegestane marge van het kwaliteitssysteem. Bij dergelijke afwijkingen is er geen sprake van opzettelijke fouten, doch een gevolg van een modelmatige benadering van gelijksoortige woningen. Het huidige kwaliteitssysteem wordt nu dus onvoldoende bevonden als verantwoording voor de te ontvangen STEP subsidie. Om meer grip te krijgen op de kwaliteit zal zeer waarschijnlijk het controlesysteem aangescherpt worden. Deze intensivering van de kwaliteitscontrole heeft invloed op de ingediende STEP aanvragen.

Wat nu te doen?

Bij de beoordeling van de STEP subsidie aanvragen worden we vooral geconfronteerd met de imperfecties van de bepalingsmethodiek. Deze is immers bedoeld als kostenefficiënte kwalificatiemethodiek om de energetische kwaliteit (energielabels) van woningen in beeld te brengen, maar nooit als exacte meet- of inventarisatie methode.

Het ministerie van BZk adviseert om alle lopende STEP subsidieaanvragen in te trekken en maakt het mogelijk dat aanvragen vanaf 1 september 2015 opnieuw kunnen worden ingediend. In de tussentijd wordt de STEP-regeling aangepast, zodat de regeling op rechtmatige wijze kan worden uitgevoerd.

INNAX adviseert haar klanten om de aanvragen van projecten waarvan de renovatie nog moet starten in te trekken. Hoewel de door ons opgestelde Energie-Indexen volledig conform het vigerende richtlijnen zijn opgesteld, bestaat er een gerede kans op materiële afwijkingen als gevolg van een verscherpte manier van kwaliteitscontrole. Afwijzing van de aanvraag of aangifte wegens vermeende fraude kan het gevolg zijn. Ook adviseren wij om geheel nieuwe STEP aanvragen uit te stellen totdat de regelgeving is aangepast.

Bij projecten waarvoor STEP subsidie is aangevraagd en waarbij de uitvoering van maatregelen reeds gaande is, zal de uitgangssituatie niet meer te bepalen of te controleren zijn. Hier zal afzonderlijk onderzocht en beoordeeld moeten worden of er afbreukrisico’s zijn ten gevolge van een onjuiste weergave van de uitgangssituatie.

Het opnieuw indienen van de STEP aanvraag verzorgt INNAX zoals gebruikelijk kosteloos als onderdeel van ons “Energie op Maat” advies. Corporaties dienen echter wel rekening te houden met hogere uitvoeringskosten door veel uitgebreidere inspecties voor woningen. Daarnaast zullen woningen die oorspronkelijk op basis van een energielabel uit 2014 waren aangemeld, bij herinspectie en -afmelding moeten voldoen aan het EPG-nader Voorschrift (2015). Dat kan betekenen dat er door een veranderend Energie-Index getal meer of minder woningen in aanmerking komen voor STEP subsidie.

Tot slot

De STEP subsidie is in het leven geroepen om energiebesparing te stimuleren. Het zou zonde zijn als er daadwerkelijk sprake is van opzettelijke onregelmatigheden. Het is dan ook een goede zaak dat vermeend oneigenlijk gebruik wordt onderzocht, en indien daar aanleiding toe is, de spelregels worden aangescherpt. INNAX bouwkundig adviseurs gelooft en handelt vanuit een duurzaamheidsperspectief.

Wij wijzen onze opdrachtgevers zonder voorbehoud op de eisen en randvoorwaarden van de STEP regeling, de noodzaak van een gedegen onderbouwde subsidie aanvraag én de consequenties als gevolg van de wijzigingen met betrekking tot de bepaling van de energieprestatie van bestaande woningen vanaf januari 2015.

Wij staan voor integrale verduurzaming en goed doordachte energiebesparingsstrategieën die leiden tot substantiële woonlastenverlaging en comfortverbetering voor huurders. Stimuleringsgelden moeten als extra impuls voor de verduurzaming worden aangewend met als doel de energiebesparing in de bestaande woningbouw te versnellen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Khing Go, Manager Business Development & Woningmarkt. Hij is bereikbaar op telefoon 08-55 33 000. Of kijk op de site van de Rijksoverheid.

 


Facebooktwitterlinkedinmail